Relasjonskompetanse i skolen


Inspirerende kampanjer, populære nyheter og bestselgere og attraktive tilbud. Stort utvalg av pensumbøker Norges raskeste nettbokhandel! Gode emosjonelle og sosiale ferdigheter er avgjørende også for faglig læring. Dette heftet presenterer en praktisk tilnærming til utvikling av relasjonskompetanse i skolen.

Relasjonen mellom lærer og elev har betydning for elevenes læringsresultater og atferd. Lærerens vilje til å bry seg om alle elevene, vise interesse for den enkelte, være støttende og ha forventninger om utvikling, er viktig for å bygge en positiv relasjon.

Læreplanens generelle del har dette som mål, men i skolens styringsdokumenter ser relasjonskompetansen ut til i stadig større grad å måtte vike plassen for krav til kompetanse innenfor de sentrale fagene. Vanligvis er det i skolen lite fokus på læreres relasjonskompetanse, og det er sjelden det settes i verk tiltak som har til hensikt å forbedre relasjonskvliteten mellom lærere og elever. Relasjonsproblemer har en tendens til å bli lærerens og elevens individuelle problemer.

Men det elevene primært trenger er å utvikle trygge relasjoner i skolen slik de får støtte i sin læring og utvikling. I kvalitetsmeldingen står det at kristiansandsskolen har en utfordring med å følge opp enkelte elever som faller utenfor.

Dette på tross av at mange tiltak har vært prøvd. Hos noen elever eskalerer atferden med årene, og de blir etter hvert så krevende at skolen mer eller mindre gir opp. Relasjonskompetanse er kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som etablerer.

For å få svar på ledere og medarbeideres vurdering av relasjonskompetanse i Hå, har jeg gjennomført en kvantitativ undersøkelse.

Hvordan kan vi utvikle gode relasjoner til elevene våre? Her blir vi kjent med fjorten ulike tilnærminger til utvikling av relasjonskompetanse i grunnskole og videregående opplæring. Gjennom kortfattet teori, konkrete tips og mange refleksjonsspørsmål utfordrer forfatterne oss til å reflektere over egen praksis. På den måten får vi mulighet til å heve relasjonskompetansen vår.

God relasjonskompetanse er ifølge Spurkeland – og den forskningen han bygger på – avgjørende for gode resultater, trivsel og helse. Mangelfull relasjonskompetanse og bevissthet rundt disse spørsmålene innebærer helserisiko for ansatte i bedrifter og elever i skoler, ifølge Spurkeland.

Vi tilbyr 5-delt nettbasert kursrekke om relasjonskompetanse i skolen. Kjøp dine bøker hos Nordens største bokhandel – finn din favoritt idag!

Populære nyheter og bestselgere til fantastiske priser. I Øvre Eiker er relasjonskompetanse en grunnholdning og et bevisst perspektiv for alle som arbeider med barn og ungdom. Ledere og lærere er kurset i denne måten å forholde seg til andre på.

I denne forelesningen redegjør den danske skoleforskeren Louise Klinge for ulike aspekter ved relasjonskompetanse og det å bygge et godt læringsmiljø ved å utvikle gode relasjoner til hver enkelt elev. En god relasjonskompetanse hos en lærer fører til at elevene opplever å bli sett, hørt og respektert som selvstendige mennesker.

Profesjonell relasjonskompetanse – en utdanningskontekst Profesjonell relasjonskompetanse kan ikke læres ved teoretiske studier alene. Utvikling av relasjonelle ferdigheter forutsetter at en står i en relasjon til, og deltar i dialog med andre. Konflikthåndtering.

Skal vi lykkes med å forberede elevene på framtidens samfunn, må vi ha en skole som ser og utvikler hele mennesket. Bidragsytere – Rolf K.

Bearbeidet tekst som opprinnelig ble skrevet som enbokartikkelen om gode relasjoner. Tematikken for denne masteroppgaven dreier seg om relasjonskompetanse og klasseledelse i skolen. Denne studien har til hensikt å undersøke hvordan grunnskolelærerutdanningen tilrettelegger for at lærere utvikler relasjonskompetanse i møte med elever som viser atferdsvansker.

Rettere sagt, grunnskolelærerstudenter 5. Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Her finner du alt av informasjon om utdanning innen RELASJONSKOMPETANSE I BARNEVERNET, DELTID – SP (videre- og etterutdanning). Studiet går under: Medisin, odontologi, helse- og sosialfag.

Det er registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på studiested. Studiet arrangeres i Norge, men kan også tilpasses studier i utlandet. I mellomperioden skal studentene gjøre praksiserfaringer i relasjonspedagogikk som skal rapporteres og deles i studentgruppa på siste samling. Den nye læreplanens overordnede prinsipper står i sterk kontrast til andre føringer i skolen – som dreier seg mer om testing og stadig større krav til eleven.

Hvordan lytte, forstå, akseptere, tolerere, bekrefte og anerkjenne. Skolen må lære bort hvordan være til stede. Eleven må lære å «mate den rette ulven».

Well-being is a skill», skriver hun, og denne må speiles og stimuleres for å styrkes. Her lærer du om ferdighetene og evnene som utgjør relasjonskompetanse.

Ved å øve bevisst på disse elementene vil leseren kunne lykkes bedre i samhandlingen med andre og oppnå bedre resultater. Boken er pedagogisk tilrettelagt slik at leseren – en leder, en coach, en student eller en lederutvikler – kan benytte den som verktøy for trening og samhandling. Evnen til oppmerksomt nærvær ligger i oss alle.

Gjennom opplæringen i TAVARE kan denne evnen styrkes slik at den blir en støtte for livsmestring og økt relasjonskompetanse, for både lærere og elever.