Stortingsmelding 9 landbruk


Franzefoss Minerals er en ledende bergverksbedrift på kalk med stort fokus på miljø. Kalk er livsnødvendig for plantevekst og dyrehelse. Landbruks- og matpolitikken. Mennesker, muligheter og norske interesser i nord Tilråding fra Utenriksdepartementet 27.

Nasjonal forsvarsindustriell strategi Tilråding fra Forsvarsdepartementet 30. Verdikjeden i norsk jordbruk må i større grad tilpasse seg sterkere konkurranse i fremtiden: En effektiv næring som leverer det forbrukerne etterspør og som tar inn over seg et stadig mer krevende internasjonalt marked. Disse fire er matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og et bærekraftig landbruk.

NHO Reiseliv er svært tilfreds med at reiselivsmeldingen er fremlagt. Næringen sysselsetter rundt 160. Dette tallet inkluderer ikke den økende veksten av rom formidlet gjennom digitale plattformer som Airbnb. Stortingsbehandlingen.

For å få korrekte tall for næringen og dermed lage gode planer for fremtiden, må offentlig statistikk bedres. SSB er hovedleverandør, og næringen støtter meldingens formulering om at statistikkgrunnlaget for norsk reiseliv må utvides.

Likeså må det offentlige, gjerne Innovasjon Norge, etterspørre stordata (big data) fra tele- og korttransaksjonleverandørene, slik at man kjenner døgn- dag- og sesongbevegelser hos gjester. Dette bør ikke løses på bedriftsnivå, men sees samlet for nasjonen av en offentlig aktør. I tillegg til alle de om lag 160.

De besøkende vil i større grad inngå i det lokale livet, og ikke kalles turister. See full list on nhoreiseliv. Gjesteindustrien eller besøksindustrien blir mer brukt. Besøkende er opptatt av ekte og unike opplevelser som lokalbefolkningen selv bruker.

Reiselivsaktørene jobber målrettet for å tiltrekke seg store konferanser eller årlige arrangementer, gjerne til andre tider enn når feriegjestene er i flertall. Samspillet mellom de fire gjestegruppene gir best resultat for helårsarbeidsplasser, og må sammen med målrettet markedsføring av nye sesonger bidra til helårsaktivitet. Norsk jul, nordlys, høststorm, bryllupssesong og sykkelløyper på skisteder om sommeren er gode eksempler.

Stortingsmelding 9 landbruk

Digitalisering av offentlige kontorer for å lette kommunikasjonen med et digitalt reiseliv og det offentlige er avgjørende for produktiviteten til bransjen. Internasjonal markedsføring av sesonger.

Altinn-lignende systemer må utvikles i alle deler av offentlig forvaltning for å sikre rask og effektiv dialog og rapportering til det offentlige. En ineffektiv og papirbasert offentlig sektor er et vesentlig hinder for produktivitetsøkning i næringslivet. De besøkende må kunne orientere seg selv gjennom digitale løsninger, apper og oversetterprogrammer.

Stadig flere reiser som individuelt reisende, og er avhengig av 4G dekning i hele Norge for å kunne benytte det norske reiselivstilbudet. Norge er kåret som nest best i Europa på 4g dekning. Målet må være førsteplassen. Vårt langstrakte land med store avstander gjør det viktigere for oss enn noe annet land i Europa at reiseliv.

En av tre ansatte av alle ansatte i overnatting og servering er under år. Reiseliv er en ungdomsnæring, er en inngang til arbeidslivet for mange og har som en sosial og menneskeorientert næring appell til mange. Næringen er internasjonal og ansetter mange med ulik kulturell bakgrunn. Hotell- og restaurantbransjen melder om at tilgangen til ungdom som søker jobber i reiselivet er vesentlig enklere i byene.

Dette er i tråd med tilbakemeldingene fra varehandelen. I mindre kommuner med færre varierte arbeidsplasser er utfordringene større for å rekruttere fagutdannet personell, på lik linje med det andre næringer og offentlige etater opplever. Gode og varierte destinasjoner og arbeidsregioner er viktig for rekrutteringen av unge og nye arbeidstagere.

Reiselivsnæringen rekrutterer mye bredere kompetanse enn tidligere. Ikke-kvotepliktig sektor innbefatter utslipp fra blant annet transport, landbruk, avfall og bygg og anlegg.

Vi er ledende i Norge på kalk. Kontakt oss idag med ditt behov. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har utarbeidet regionalt bygdeutviklingsprogram ihht. Bærekraftig og lønnsomt landbruk over hele landet er viktig for matproduksjon, beredskap, bosetting, bevaring av kulturlandskapet og lavere utslipp av klimagasser.

Samtidig som landbruksminister Sylvi Listhaug fremjar stortingsmelding om moglegheiter for landbruksbasert næringsutvikling, presiserer ho at eit solid landbruk må ligge i botn for den nye næringsutviklinga. Tradisjonelt landbruk. Det er Norges Bondelag glad for. Skal du investere i driftsbygning, kjøpe eiendom eller tilleggsareal?

Stortingsmelding 9 landbruk

Kanskje trenger du å foreta mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte på gården? Vi kan hjelpe deg med finansiering dersom du har et lønnsomt prosjekt.

Stortingsmelding 9 landbruk

Endring og utvikling er økende befolkning, klimaendringer, endret forbruk og nye handelsstrømmer blant faktorene som påvirker produksjon og etterspørsel etter jordbruksprodukter globalt.