Utleiers plikter vedlikehold


Dersom for eksempel dører eller vindusruter skiftes ut, er dette utleiers ansvar. Hvis utleier ikke overholder plikten til å vedlikeholde boligen, kan leietaker kreve avslag i husleien. Ofte er det slik at utleier har hovedansvar for ytre og indre vedlikehold. Det vil si at utleier skal holde leieobjektet i slik stand som leietaker har krav på etter bestemmelsene i husleieloven.

Dette betyr at utleieren både har ansvar for alminnelig vedlikehol slik at mangler ikke oppstår, og for å reparere eventuelle umiddelbare mangler som måtte oppstå. Leier plikter videre å avverge økonomiske tap for utleieren som følge av skade så sant dette med rimelighet kan gjøres.

I leietiden plikter leier å gi utleier eller andre adgang til husrommet for tilsyn og for å gjennomføre pliktig vedlikehol lovlige forandringer eller arbeider som må utføres for å hind re skade på leieobjektet og eiendommen forøvrig. Men hvis vaskemaskinen kan bli reparert ved å skifte én del, er det du som har vedlikeholdsansvaret.

Utleiers plikter vedlikehold

Hva skal jeg som utleier vedlikeholde? Du har hovedansvaret for vedlikeholdet, og skal gjøre alt vedlikehold unntatt det leier plikter å gjøre – se ovenfor.

Boligen skal holde samme standard gjennom hele leietiden med. Men også utleier har vanligvis et ansvar for å holde leiligheten i forskriftsmessig stan og forsømmer utleier sine plikter kan leietaker selv ta grep. Utleiers vedlikeholdsansvar.

Husleieloven legger det meste av vedlikeholdsplikten på utleier. I vår standard leiekontrakt for bolig har leier fått større vedlikeholdsplikt enn det som følger av loven.

Utleiers plikter vedlikehold

Etter loven er det utleier som har hovedansvar for å vedlikeholde både eiendommen, bygningen og husrommet. Men utleieren kan ikke uten avtale låse seg inn i leiligheten etter eget forgodtbefinnende. Bakgrunnen for denne plikten er å sikre at leietakers bruk av leieobjektet ikke blir forstyrret.

Innholdet i plikten må fastsettes i den konkrete saken ut i fra hva slags husleieforhold det gjelder og de øvrige forholdene ved leieobjektet. Det er i hovedsak utleiers ansvar å sørge for vedlikehold av boligen, men enkelte vedlikeholdsplikter faller også på leietaker.

Hvem som har ansvar for hva reguleres gjennom husleieloven, men siden. Leieren har plikt til å gi utleieren adgang til husrommet hvis utleieren vil forta tilsyn, gjennomføre pliktig vedlikehol foreta lovlige forandringer eller andre arbeider som må utføres for å hindre skade.

Med vedlikeholdsplikten forstås ikke en plikt til total utskifting av vedkommende gjenstan hvilket er en plikt som påhviler utleier. Grensen mellom vedlikehold og utskifting, kan imidlertid være vanskelig å trekke i en konkret sak.

For utleier vil en brann i utleieobjektet kunne medføre spørsmål om hvilke rettigheter og plikter de har overfor leietakeren. Disse vil BoligMentoren se nærmere på i denne artikkelen. Leietakers vedlikeholdsplikt Ifølge leiekontrakten (standard leiekontrakt, som mange utleiere bruker) plikter leietaker å stå for det innvendige vedlikeholdet av lokalene.

Tilbakelevering av lokalene skal skje i det aller vesentligste i samme tilstand som da man flyttet inn, men det kan tas høyde for “alminnelig slit og elde”. Snømåking er normalt utleiers ansvar hvis du kun leier innvendig areal, hvis ikke må det spesifiseres i leieavtalen skriver Leieboerforeningen på sine nettsider.

Utleiers plikter vedlikehold

Vedlikehold av lokaler er leietaker sitt ansvar, og skal utføres jevnlig. Periodisk vedlikehold: Intervallbundne arbeider skal foretas med jevne mellomrom, slik at leiearealet ikke tar skade eller får redusert levetid.

Når plikter utleier å skifte ut. I meglerstandarden for næringslokaler er dette regulert ved at utleiers ansvar inntrer når vedlikehold ikke lenger er. I utgangspunktet er det husleieloven § 5-som regulerer vedlikeholdsplikten.

I tilfeller hvor utleier gjør store tilpasninger for leietaker, er det ofte hensiktsmessig at partenes ansvar for vedlikehold og utskifting av dette reguleres særskilt. Ifølge husleieloven er det utleier som har hovedansvaret for vedlikehold av boligen, mens leietaker har ansvaret for det daglige ettersynet. Dette inkluderer vedlikehold av for eksempel dørlås, kraner, varmtvannsbeholdere og elektriske kontakter og brytere.

Regler om sameiets vedlikeholdsplikt finnes i eierseksjonsloven § 20. Alle arbeider skal utføres på en håndverksmessig og god måte.

Kravene til forsvarlig vedlikehold avhenger av hvor gammelt bygget er og hvilken standard bruksenhetene og eiendommen for øvrig hadde da det ble bygget i forhold til det som da var vanlig. Leier plikter å vedlikeholde dørlåser, kraner, vannklosetter, varmtvannsbeholdere, hvitevarer og inventar og utstyr i boligen som ikke er en del av den faste eiendommen. Dersom vedlikehold ikke er regningssvarende, påhviler utskifting av utleier. Du må altså finne ut om den kan reparerast først.

I tillegg har utleier ansvaret for utvendig vedlikehold. Hvis utleieren ikke oppfyller sine plikter frivillig eller bestrider kravet, blir leietageren. Leietaker plikter å gi utleier tilgang til husrommet ved forskjellige anledninger.

En av pliktene husleieloven oppstiller er utleiers plikt til å opprettholde vanlig ro og orden i eiendommen. I mange tilfeller har leietaker ikke oppfylt sin plikt til vedlikehold i henhold til leiekontrakten og etterslepet kan være betydelig.

Og leietaker plikter å sørge for reparasjon og vedlikehold av skilt etc. Brudd på de ovennevnte pliktene gir utleier berettigelse til, etter skriftlig varsel med dagers oppfyllelsesfrist, å utføre vedlikeholdsarbeidene for leietakers regning. På samme måte kan utleier også kreve adgang til boligen for å gjennomføre pliktig vedlikehold.

Hvorvidt tingen skal vedlikeholdes eller skiftes ut er avhengig av hva som er regningssvarende. Foruten å rette mangler som måtte oppstå, har utleier også plikt til å sørge for at mangler ikke oppstår. Dette kan være maling innvendig og utvendig, utskifting av slitte bygningsdeler eller takdekking.

Er ikke annet avtalt, plikter utleieren i leietiden å holde utleid husrom og eiendommen for øvrig i den stand som leieren har.